Powództwo przeciwegzekucyjne – sąd właściwy

Z tydzień temu jedna pani zapytała mnie, do którego sądu ma wnieść powództwo przeciwegzekucyjne domagając się pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego a wiec zapewne w jednej z sytuacji opisanych w tekście: Egzekucja spłaconego długu i przeciwko osobie która nie jest i nie była dłużnikiem. Odpowiedziałem, że zgodnie z art. 843 § 1 Kodeku postępowania cywilnego właściwym będzie sąd w okręgu którego prowadzona jest egzekucja. Sąd rejonowy lub okręgowy, w zależności od wartości przedmiotu sporu. Pani podziękowała ale ja sam dla siebie zacząłem się zastanawiać nad tym „sąd w okręgu którego prowadzona jest egzekucja”.

W jednym potężnym, znanym serwisie pewien radca prawny dał w tym zakresie taki przykład, że jeżeli egzekucję prowadzi komornik działający przy sądzie w Kościerzynie, to właściwym do wytoczenia takiego powództwa przeciwegzekucyjnego będzie właśnie sąd w Kościerzynie. Otóż tamten pan mecenas może mieć rację ale też może być w błędzie.

Załóżmy bowiem, że ów komornik z Kościerzyny jest komornikiem z wyboru (bo wierzyciel np. mieszka w Kościerzynie i ceni tego komornika) a dłużnik przeciwko któremu prowadzi egzekucję (kwoty wynoszącej np. 20 tys. zł.) mieszka w Radomiu. I że komornik ten prowadzi egzekucję z wynagrodzenia i z rachunków bankowych tego dłużnika. Czy w takiej sytuacji sądem właściwym do wniesienia powództwa przeciwegzekucyjnego będzie Sąd Rejonowy w Kościerzynie, gdyż komornik ma w Kościerzynie siedzibę? Ależ nie, właściwym sądem będzie Sąd Rejonowy w Radomiu! Nie można bowiem utożsamiać miejsca prowadzenia czynności egzekucyjnych z siedzibą komornika lecz z właściwością miejscową organu prowadzącego egzekucję, przy uwzględnieniu sposobu i rodzaju egzekucji (zob. Komentarz do art. 843 Kodeksu postępowania cywilnego. Postępowanie egzekucyjne. pod red. J. Jankowskiego. Postępowanie egzekucyjne. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011). A co do zasady do egzekucji z wynagrodzenia za pracę jak i z rachunków bankowych właściwy jest komornik przy sądzie rejonowym właściwości ogólnej dłużnika. I dlatego właśnie, nawet jeżeli egzekucję prowadzi komornik z wyboru działający przy innym sądzie rejonowym, to w takim wypadku powództwo przeciwegzekucyjne należy wnieść do sądu (rejonowego w omawianym przypadku ze względu na wysokość przedmiotu sporu) ogólnej właściwości dłużnika.

A jeżeli wierzyciel na przykład dowiedział się, że ten dłużnik z Radomia ma nieruchomość w Zakopanem i wierzyciel przekazał sprawę komornikowi z Zakopanego celem wszczęcia egzekucji tylko z nieruchomości, to który sąd będzie właściwym rzeczowo do wniesienia powództwa przeciwegzekucyjnego? Tak jest, sąd rejonowy w Zakopanem będzie sądem właściwym gdyż egzekucję z nieruchomości prowadzi komornik z Zakopanego a komornik spoza Zakopanego nie może prowadzić egzekucji z nieruchomości znajdującej się w Zakopanem.

Aha, proszę nie zapominać, że powyższe dotyczy powództwa wnoszonego przez dłużnika, o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego. Jeżeli natomiast chodzi o powództwa przeciwegzekucyjne o zwolnienie rzeczy spod egzekucji, to wnosi się je do sądu rejonowego przy którym działa komornik który dokonał zajęcia rzeczy.

Dodaj komentarz